Windykacja należności

W sprawach windykacyjnych Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników polegające m.in. na:

 

 • przedsądowej windykacji należności (polubownej),
 • dochodzeniu należności na drodze postępowania sądowego,
 • reprezentacji klientów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika, a także sporządzaniu wszelkich pism związanych z tym postępowaniem. Usługi świadczone przez Kancelarię na tym etapie postępowania odnoszą się m.in. do takich zagadnień jak:
  • wniosek o wszczęcie egzekucji (egzekucja z nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, z rachunku bankowego, z wynagrodzenia za pracę, egzekucja świadczeń alimentacyjnych),
  • wniosek o umorzenie egzekucji,
  • skarga na czynności komornika,
  • zażalenie na postanowienia sądu w postępowaniu egzekucyjnym,
  • powództwo przeciwegzekucyjne.